Thặng dư tiêu dùng (CS)

Người tiêu dùng mua hàng hóa vì việc mua sắm hàng hóa đó khiến cho họ thỏa mãn hơn. Thặng dư tiêu dùng là thước đo tổng thể những người tiêu dùng được lợi hơn bao nhiêu khi họ có khả năng mua hàng hóa trên thị trường. Vì những người tiêu dùng khác nhau có cách đánh giá khác nhau đối với việc tiêu dùng những hàng hóa cụ thể, nên lượng tiền tối đa họ muốn trả cho hàng hóa đó cũng khác nhau.

Theo qui luật hữu dụng biên giảm dần, đối với mỗi cá nhân, mức thỏa mãn của sản phẩm tiêu dùng trước thường lớn hơn mức thỏa mãn của các sản phẩm tiêu dùng sau, do đó người tiêu dùng sẵn lòng trã những mức giá cao hơn cho những sản phẩm tiêu dùng trước. Nhưng thực tế, người tiêu dùng trả cùng một mức giá cho tất cả các sản phẩm được mua căn cứ vào hữu dụng biên của sản phẩm sau cùng, đã tạo ra thặng dư tiêu dùng. Thặng dư tiêu dùng của một đơn vị sản phẩm là phần chênh lệch giữa mức giá tối đa mà người tiêu dùng sẵn lòng trả (còn gọi là giá dành trước) với giá thực trả cho sản phẩm.

Thặng dư tiêu dùng cá nhân cho q1 sản phẩm là chênh lệch giữa tổng số tiền tối đa mà người tiêu dùng sẵn lòng trả với tổng số tiền thực tế trả cho q1 sản phẩm

 

Hình 3.15. Thặng dư tiêu dùng

Trên đồ thị 3.15, khi giá là P1 = 50 đồng, lượng cầu của cá nhân A là q1 =10 sản phẩm, thì thặng dư tiêu dùng của sản đầu tiên:

CS1SF =  giá tối đa mà người tiêu dùng sẵn lòng trả – giá thực trả.

= 100 đồng – 50 đồng = 50 đồng.

Thặng dư tiêu dùng của q1 sản phẩm:

CSq1 =  Tổng số tiền tối đa mà người tiêu -  Tổng số tiền thực trả cho q1 sản phẩm dùng sẵn lòng trả cho q1 sản phẩm

=  OJAq1 – OP1Aq1 = JP1A

=  750 đồng – 500 đồng = 250 đồng.