Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của cả doanh nghiệp.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều khoản cụ thể theo quy đinh hiện hành được phân thành các loại sau:

- Chi phí nhân viên quản lý.

- Chi phí vật liệu quản lý.

- Chi phí đồ dùng văn phòng.

- Chi phí khấu hao TSCĐ.

- Thuế phí và lệ phí.

- Chi phí dự phòng.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí khác bằng tiền.

Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp TK642. Căn cứ vào nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí quản lý doanh nghiệp được chia làm 8 tài khoản cấp II

- TK6421: Chi phí nhân viên quản lý.

- TK6422: Chi phí vật liệu quản lý.

- TK6423: Chi phí đồ dùng văn phòng.

- TK6424: Chi phí khấu hao TSCĐ.

- TK6425: Thuế, phí , lệ phí.

- TK6426: Chi phí dự phòng.

- TK6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài.

- TK6428: Chi phí bằng tiền khác.

Trình tự kế toán CPQLDN được biểu hiện dưới dạng sơ đồ sau: (sơ đồ 9)

 

Sơ đồ :

(1): Chi phí nhân viên quản lý .

(2): Chi phí vật liệu.

(3): Chi phí đồ dùng văn phòng.

(4): Phân bổ chi phí trả trước.

(5): Chi phí khấu hao TSCĐ

(6): Thuế phí và lệ phí

(7): Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác

(8): Chi phí dự phòng.

(9): Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.

(10): Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

(11): Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

(12): Chi phí chờ kết chuyển

Tác giả: Trần Thị Minh Chi