Phương pháp xác định quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương

- Phương pháp xác định đơn giá tiền lương :

* Đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm :

Đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm được xác định bằng các thông số a, b, c công việc dưới đây :

Tiền lương theo đơn vị sản phẩm ở các nguyên công, công đoạn trong quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ( cá nhân hay tổ đội ) bao gồm các tham số

+ Hệ số và mức lương theo cấp bậc công việc

+ Định mức lao động ( định mức sản lượng, định mức thời gian)

+ Hệ số và mức phụ cấp lương các loại theo qui định của Nhà nước( nếu có) bao gồm : phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp làm đêm, phụ cấp thu hút, phụ cấp đắt đỏ và phụ cấp lưu động.

Tiền lương trả theo thời gian cho công nhân chính và phụ trợ ở những khâu còn lại trong dây chuyền công nghệ sản phẩm nhưng không có điều kiện trả lương theo sản phẩm, được phân bổ cho đơn vị sản phẩm bao gồm các tham số :

+ Hệ số và mức lương theo cấp bậc công việc được xác định ở mỗi khâu công việc.

+ Định mức thời gian ở mỗi khâu công việc.

+ Hệ số và mức phụ cấp lương các loại như điểm a ( nếu có )

Tiền lương của viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành phục vụ và tiền lương chức vụ và phụ cấp chức vụ của lao động quản lý được phân bổ cho đơn vị sản phẩm bao gồm các tham số :

+ Hệ số và mức lương bình quân của viên chức chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ, tiền lương chức vụ.

+ Định mức lao động của viên chức chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ.

+ Hệ số và mức phụ cấp các loại như điểm a, kể cả phụ cấp chức vụ ( nếu có )

* Đơn giá tiền lương tính trên tổng doanh thu trừ tổng chi phí :

Đơn giá tiền lương được xác định như sau :

Trong đó :

Ktl : Là đơn giá tiền lương

Vkế hoạch : Là quỹ lương kế hoạch tính theo chế độ của doanh nghiệp ( không bao gồm tiền lương của giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng) được tính bằng tổng số lao động định biên hợp lý nhân với tiền lương bình quân theo chế độ, kể cả hệ số và mức phụ cấp lương các loại.

Tổng doanh thu kế hoạch : là tổng doanh thu kế hoạch bao gồm toàn bộ số tiền thu được về tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chính và phụ theo qui định của Nhà nước.

Tổng chi phí kế hoạch : là tổng chi phí kế hoạch bao gồm toàn bộ các khoản chi phí hợp lệ, hợp lý trong giá thành sản phẩm và chi phí lưu thông ( chưa có tiền lương ) và các khoản phải nộp ngân sách theo qui định hiện hành của Nhà nước.

* Đơn giá tiền lương tính trên lợi nhuận :

Đơn giá tiền lương được xác định như sau :

Trong đó :

Pkế hoạch : Là lợi nhuận xác định theo qui định hiện hành của Nhà nước

Lương Lan Hương