Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá mời thầu Mua sắm tài sản phục vụ công tác PCCC năm 2013

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá;

- Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi – Phường Phú Sơn – Thành phố Thanh Hoá – Tỉnh Thanh Hóa;

- Điện thoại: 0373.940.397 – 0373.943.226;

- Fax: 0373.943.225;

2. Tên dự án: Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước;

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá;

4. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác PCCC năm 2013.

Nội dung thông báo mời chào hàng (đăng tải kể từ ngày 27/11/2013).

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

Tên dự án: Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước.

- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác PCCC năm 2013.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 27/11/2013 đến trước 9h00 ngày 02/12/2013.

Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 9h00 ngày 02/12/2013.

- Giá bán một bộ Hồ sơ yêu cầu: 500.000 đ/bộ (Năm trăm ngàn đồng).

Địa chỉ phát hành HSYC và nhận HSĐX: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá, Số 572, Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa.