Các hình thức đầu tư

Theo xu h­ướng thế giới hiện nay, hoạt động đầu t­ư nư­ớc ngoài diễn ra chủ yếu dư­ới các hình thức:

  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  • Doanh nghiệp liên doanh.
  • Doanh nghiệp 100% vốn n­ước ngoài.
  • Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).
  • Hợp đồng ký theo các hiệp định của chính phủ.
  • Hợp đồng phân chia lợi nhuận, sản phẩm….

Theo qui định của Luật đầu t­ư nư­ớc ngoài tại Việt Nam năm 1996, hoạt động đầu tư­ trực tiếp n­ước ngoài vào Việt Nam đư­ợc diễn ra dư­ới ba hình thức:

  • Một là: Đầu t­ư thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản ký kết giữa hai bên hoặc nhiều bên, gọi là các bên hợp doanh, qui định phân chia trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên để tiến hành đầu t­ư kinh doanh ở Việt Nam mà không thành lập pháp nhân.
  • Hai là: Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký kết giữa chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài, hoặc là doanh nghiệp có vốn đầu tư­ nư­ớc ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư­ nư­ớc ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
  • Ba là: Doanh nghiệp 100% vốn nư­ớc ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư­ n­ước ngoài đầu tư 100% vốn tại Việt Nam.

Ngoài ra, các hình thức và môi trư­ờng thu hút vốn đầu t­ư là: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao….

Hoàng Trung