Các hình thức đầu tư cổ phiếu

* Mua trực tiếp tại tổ chức phát hành: nhà đầu tư phải đăng ký mua và nộp tiền trực tiếp tại tổ chức phát hành cổ phiếu. Hình thức này rất bất cập, nhất là về mặt địa lý.

* Mua bán thông qua trung gian: trung gian ở đây là các nhà đại lý hoặc các nhà bảo lãnh phát hành, thông thường là các công ty chứng khoán và các ngân hàng thương mại. Nếu mua cổ phiếu của tổ chức phát hành chưa niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán thì việc chuyển nhượng hoặc bán lại cổ phiếu đó cho người khác gặp nhiều khó khăn vì không dễ tìm được người mua. Hơn nữa, bên bán phải trực tiếp đến công ty (hoặc ủy quyền) để thực hiện chuyển nhượng cho người mua.

* Mua bán cổ phiếu niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán

Cổ phiếu niêm yết là cổ phiếu có đủ điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký để mua bán tại trung tâm giao dịch chứng khoán, thường là các công ty kinh doanh có hiệu quả phát hành, tình hình tài chính đã được kiểm toán và thông tin về doanh nghiệp được công bố công khai cho mọi người biết.

(st)