Các khoản trích theo lương

Ngoài tiền lương mà người lao động được hưởng theo chất lượng và số lượng lao động của mình, họ còn hưởng các khoản tiền theo qui định

Trong trường hợp người lao động tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí mất sức hay tử tuất…sẽ được hưởng các khoản trợ cấp nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, đó là khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội(BHXH).

-           BHXH là loại hình bảo hiểm do Nhà nước quản lý, tổ chức , nhằm đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người tham gia BHXH khi bị ốm đau thai sản… BHXH được hình thành 20%  của lương cơ bản. Trong đó người sử dụng lao động chịu 15% tính vào chi phí, người lao động chiu 5% trừ vào lương

-           Bảo hiểm y tế (BHYT): là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức , quản lý và sử dụng nhằm huy động sự đóng góp của cá nhân tập thể và cộng đồng xã hội. Để tăng cường công tác khám chữa bệnh. Nhằm xã hội hóa việc khám chữa bệnh, người lao động được hưởng chế độ khám chữa bệnh không mất tiền bao gồm các khoản chi về viện phí, thuốc men. ..khi ốm đau.Điều kiện để khám chữa bệnh không mất tiền là người lao động phải có thẻ BHYT. BHYT được hình thành 3% của lương cơ bản, trong đó người sử dụng lao động chịu 2% tính vào chi phí, người lao động chịu 1% trừ vào lương.

-           Kinh phí công đoàn (KPCĐ): để phục vụ cho hoạt động của tổ chức công đoàn được thành lập theo luật công đoàn, doanh nghiệp phải trích lập quỹ kinh phí cộng đoàn. Quỹ công đoàn được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ qui định trên tiền lương phải trả và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

-           Theo quy định hiện hành, tỷ lệ trích kinh phí công đoàn tính vào chi phí trên tiền lương phải trả là 2%, trong đó 1% dành cho hoạt động công đoàn cơ sở và 1% cho hoạt động công đoàn cấp trên. Khoản chi cho hoạt động công đoàn cấp cơ sở có thể được thể hiện trên sổ sách kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc không-nếu khoản này không thể hiện trên sổ sách kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh, thì sau khi trích vào chi phí, doanh nghiệp sẽ chuyển nộp toàn bộ khoản kinh phí này. Mọi khoản chi tiêu tại cơ sở do tổ chức công đoàn quản lý và quyết toán với công đoàn cấp trên.

-           Tăng cường quản lý lao động, cải tiến và hoàn thiện việc phân bổ và sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động, cải tiến và hoàn thiện chế độ tiền lương, chế độ sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ được xem là phương tiện hữu hiệu để kích thích người lao động gắn bó với hoạt động sản xuất kinh doanh, rèn luyện tay nghề, nâng cao năng suất lao động. Trên cơ sở các chính sách về chế độ lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn Nhà nước đã ban hành các doanh nghiệp tùy thuộc vào đặc điểm ngành mình mà phải tổ chức tốt lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời tính toán, thanh toán đầy đủ kịp thời, các khoản tiền lương tiền thưởng, BHXH, BHYT đúng chính sách, chế độ sử dụng tốt kinh phí công đoàn nhằm khuyến khích người lao đông thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

(st)