công tác văn thư có ý nghĩa như thế nào trong hoạt động quản lý nhà nước? nội dung công tác văn thư gồm những hoạt động gì?

công văn của cục lưu trữ nhà nước số 55/cv/tccb ngày 01/03/1991 về hướng dẫn thực hiện quyết định số 24-ct của chủ tịch hội đồng bộ trưởng đã đưa ra quan điểm về công tác văn thư như sau: “công tác văn thư là toàn bộ quá trình xây dựng và ban hành văn bản, quá trình quản lý văn bản phục vụ cho yêu cầu quản lý của cơ quan. mục đích chính của công tác văn thư là bảo đảm thông tin cho quản lý. những tài liệu, văn kiện được soạn thảo quản lý và sử dụng theo các nguyên tắc của công tác văn thư là phương tiện thiết yếu bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan có hiệu quả”.

đối với mọi cơ quan, tổ chức, công tác văn thư là hoạt động không thể thiếu được. làm tốt công tác văn thư sẽ bảo đảm cho hoạt động này có những ý nghĩa sau đây.

-công tác văn thư đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý của cơ quan giúp cho việc giải quyết mọi công việc của cơ quan được nhanh chóng, chính xác, có năng suất chất lượng đúng đường lối chính sách, đúng nguyên tắc chế độ.

-công tác văn thư tốt sẽ bảo đảm giữ gìn bí mật của đảng và nhà nước, ngăn chặn việc sử dụng công văn, giấy tờ con dấu của cơ quan để làm những việc phi pháp.

-công tác văn thư có nề nếp sẽ góp phần giảm bớt những công văn, giấy tờ không cần thiết, tiết kiệm được công sức và tiền của.

ngoài ra, công tác văn thư giúp cho việc giữ gìn đầy đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết có giá trị để phục vụ tra cứu giải quyết công việc trước mắt và nộp lưu trữ để nghiên cứu và sử dụng lâu dài.

nội dung của công tác văn thư bao gồm 3 nhóm công việc:

1-xây dựng và ban hành các văn bản:

-soạn thảo văn bản

-duyệt văn bản

-đánh máy, nhân bản

-ký, ban hành văn bản

2-tổ chức quản lý và giải quyết văn bản trong hoạt động của cơ quan:

-tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến

-tổ chức chuyển giao văn bản đi

-tổ chức giải quyết và quản lý văn bản nội bộ

-tổ chức giải quyết và quản lý văn bản mật.

-tổ chức công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ.

3-tổ chức quản lý và sử dụng con dấu:

-đóng dấu văn bản.

-quản lý và bảo quản con dấu.

Trích từ Tuyển tập “Những câu hỏi hành chính văn phòng”

 

Tin cũ hơn